Đăng nhập
Chưa có Zing ID? Đăng ký ngay
    Hoặc bằng          

Đổi ZingXu

Ngọa Long Đổi ZingXu

Nạp Vàng vào game Ngoạ Long

  • Để có Vàng giao dịch trong Ngoạ Long, bạn có thể nạp trực tiếp bằng thẻ Zing, thẻ ATM hoặc đổi từ ZingXu.
  • Xem lịch sử nhận Item Code.
Chọn máy chủ:
 Hỏa Hổ  
 Thổ Hổ  
 Thiên Hổ  
 Vương Hổ  
 Máy chủ khác 
Chọn hình thức nạp Vàng :
 Thẻ Zing
 Túi ZingXu
 Thẻ ATM  
Chọn mệnh giá (ZingXu):
 10 ZX  
 50 ZX  
 150 ZX  
 200 ZX  
 600 ZX  
 1200 ZX  
 2400 ZX  
 3600 ZX  
 7200 ZX  
 12000 ZX  

 Khác
Mã xác nhận: