Đăng nhập
Chưa có Zing ID? Đăng ký ngay

Đổi ZingXu

Nạp Vàng vào game Ngoạ Long

  • Để có Vàng giao dịch trong Ngoạ Long, bạn có thể nạp trực tiếp bằng thẻ Zing, thẻ ATM hoặc đổi từ ZingXu.
  • Xem lịch sử nhận Item Code.
Chọn máy chủ:
 Giai Phụng  
 Lữ Phụng  
 Trấn Phụng  
 Xích Phụng  
 Máy chủ khác 
Chọn hình thức nạp Vàng :
 Thẻ Zing
 Túi ZingXu
 Thẻ ATM  
Chọn mệnh giá (ZingXu):
 10
 50
 150
 200
 600
 1200
 2400
 3600
 7200
 12000

 Khác
Mã xác nhận: