Đăng nhập
Chưa có Zing ID? Đăng ký ngay

Thẻ Zing

Nạp vào túi ZingXu

Bạn cần phải đăng nhập để thực hiện chức năng này.
Nạp vào tài khoản
Số Seri
Mật mã của thẻ
Mệnh giá thẻ ZingXu
10,000 VNĐ 100
20,000 VNĐ 200
50,000 VNĐ 500
60,000 VNĐ 600
100,000 VNĐ 1000
120,000 VNĐ 1,200
200,000 VNĐ 2,000
500,000 VNĐ 5,000
Lưu ý
  • Thẻ Zing đã mua, ZingXu đã nạp không được trả lại trong bất kỳ trường hợp nào.
  • ZingXu: Là đơn vị quy đổi của VNG, dùng để sử dụng hoặc quy đổi trong các dịch vụ được VNG cho phép.